Radíme Vám | www.akuma.sk
AKUMA


Užitočné rady

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Pred začatím práce s akumulátormi si najprv dôkladne preštudujte návod a riaďte sa dôsledne najmä bezpečnostnými predpismi!


Na akumulátory sa poskytuje záruka 24 mesiacov od dátumu predaja uvedenom v záručnom liste. Táto záruka sa vzťahuje na výrobné vady. Ak sa vyskytne na výrobku závada v priebehu záručnej doby, je potrebné uplatniť reklamáciu okamžite po istení závady. Akumulátor môžte reklamovať u predajcu, alebo výrobcu.

ZÁRUKA  ZANIKÁ PRI:

  • nedodržaní predpisu na skladovanie, uvedenie do činnosti, prevádzku a ošetrovanie akumulátora
  • mechanickom poškodení
  • závade spôsobenej vadným el. zriadením vozidla
  • výrobcom nedoporučenom spôsobe použitia

NIE JE MOŽNÉ REKLAMOVAŤ:

  • vybitý akumulátor
  • dlhodobo nepoužívaný (sulfátovaný) akumulátor
  • po uplynutí záručnej doby
  • akumulátor, ktorý vykazuje znaky ukončenej životnosti bez vplyvu výrobnej vady
  • nedostatočne nabitý akumulátor u ktorého došlo k zamrznutiu elektrolytu

Každú reklamáciu je potrebné dokladovať potvrdením o kúpe a záručným listom, v ktorom musia byť vyplnené všetky údaje požadované v predtlači.