Predstavenie a profil spoločnosti FIAMM Slovakia | www.akuma.sk
AKUMA


Fiamm Slovakia, s.r.o.
044 02 Turňa nad Bodvou

IČO: 31 683 916
IČ DPH: SK 2020495224

ÚČET: 8010-13026023/7500

tel. : 00421/55/4662559, 4662760

e-mail: obchod@akuma.sk
Distribučné sklady AKUMA:

Nitra

Pezinok

Spišská Nová Ves - ZRUŠENÝ

Turňa nad Bodvou

Žilina
Viac informácií:

www.fiamm.com

Predstavenie a profil spoločnosti FIAMM Slovakia

AKUMA SLOVAKIA, s.r.o. 044 02 TURŇA NAD BODVOU vznikla dňa 6.12.1993 s dňom zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.4085/V ako 100% dcérska spoločnosť AKUMA, a. s. MLADÁ BOLESLAV (www.akuma.cz) - výrobcu autobatérii. Predmetom obchodnej činnosti spoločnosti AKUMA SLOVAKIA, s.r.o. je predaj autobatérii pre dealerskú sieť v oblasti náhradnej spotreby na území Slovenska.   Materská spoločnosť AKUMA a.s. so svojou vyše 100 ročnou tradíciou(založená v r. 1903) sa v roku 1998 stala súčasťou FIAMM S. p. A. (www.fiamm.com).

Od roku 1999 Akuma Slovakia, s.r.o. začala vykonávať priamy predaj akumulátorov pre potrebu náhradnej spotreby na území Slovenskej republiky v značke AKUMA, FIAMM a MAGNET cez vlastné distribučné strediská v Turni nad Bodvou, v Žiline, v Nitre a v Pezinku. V druhej polovici roku 2002 rozšírila Akuma Slovakia, s.r.o. sieť vlastných predajných miest o distribučné stredisko Spišská Nová Ves (bližšie informácie o kontaktoch na naše strediská na stránke "KONTAKTY "). S predajom tovaru súvisia tiež poskytované služby, ktorými je uvádzanie akumulátorov do činnosti, bezplatný rozvoz tovaru a likvidácia nefunkčných akumulátorov pre našich zákazníkov.

Storočná tradícia výroby sa prejavuje vo vysokej kvalite a spoľahlivosti vyrábaných akumulátorov o čom svedčí získanie certifikátu systému riadenia kvality ISO/TS 16949. AKUMA a.s. bola hlavným dodávateľom akumulátorov pre automobilku ŠKODA AUTO a.s., výrobcu osobných automobilov v Mladej Boleslavy. Dodržiavaním požadovaných množstiev, termínov dodávok, sortimentnej skladby a vysokej kvality výrobkov bola AKUMA a.s.  sedem rokov po sebe odmenená prestižnym ocenením FORMEL Q. Tento úspech znamenal zisk ZLATÉHO FORMELU Q ako zatiaľ najvyššieho dodávateľského ocenenia. AKUMA a.s. bola zároveň schváleným dodávateľom výrobcov TATRA, Zetor, Stavostroj, a ďalších firiem.

Nemalý vplyv na zachovanie kvality výroby a technický rozvoj nami predávaných výrobkov má kapitálový vstup spoločnosti FIAMM.  O kvalite nami dovážaných a distribuovaných výrobkov svedčí aj úspešná certifikácia v štátnej skúšobni SKTC 101 Nová Dubnica. AKUMA SLOVAKIA, s.r.o. je dnes dovozcom autobaterií zn. AKUMA,  auto, moto a lodných baterií zn. FIAMM. Spoločnosť FIAMM S.p.A. okrem divízie výroby štartovacích akumulátorov sa skladá z nasledujúcich divízii: - "priemyselné akumulátory"-staničné a trakčné akumulátory - "antény"-predstavuje významného výrobcu a dodávateľa antén výrobcom automobilov - "húkačky"-patrí medzi najvýznamnejších svetových výrobcov a dodávateľom výrobcom automobilov.

Spoločnosť Akuma Slovakia, s.r.o. je výhradným zástupcom zabezpečujúcim dovoz a distribúciu uvedených výrobkov jednotlivých divízii spoločnosti FIAMM S.p.A. pre potreby Slovenska.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Informácie o ochrane údajov Informácie o ochrane osobných údajov sa poskytujú podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (Nariadenie EÚ 2016/679). Informácie o ochrane osobných údajov platí iba pre stránky www.akuma.sk, nie pre iné webové stránky, ktoré bude používateľ prezerať prostredníctvom linkov.

 

Prevádzkovateľ údajov Po konzultácii týchto webových stránok bude možné spracúvať údaje týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných osôb. „Prevádzkovateľ“ týchto údajov je spoločnosť FIAMM Slovakia s.r.o. Turňa nad Bodvou

 

Miesto spracovania údajov Údaje súvisiace s webovými službami týchto stránok sa spracúvajú vo vyššie uvedenom sídle a robia to osoby poverené ich spracúvaním, prípadne osoby poverené príležitostnými úkonmi údržby systému. Osobné údaje používateľov s konkrétnymi požiadavkami sa používajú výhradne na poskytnutie požadovanej služby alebo úkonu a tretím osobám sa komunikujú iba v prípade, že je to nevyhnutné pre daný účel.

 

Typy spracúvaných údajov

Údaje o navigácii

Informačné systémy a softvérové postupy určené na fungovanie týchto internetových stránok počas normálnej prevádzky, niektoré osobné údaje, ktorých prenos je nevyhnutný z hľadiska protokolov internetovej komunikácie. Sú to informácie, ktoré sa nezhromažďujú, aby boli priradené identifikovaným osobám, ale ktoré by svojím charakterom mohli umožniť identifikovať používateľov, pokiaľ by boli spracované a priradené k dátam vo vlastníctve tretích osôb. Takéto údaje sa používajú iba na štatistické anonymné účely o používaní stránok a na kontrolu ich správneho fungovania.

 

Používateľom dobrovoľne poskytované údaje

Nepovinné, výslovne dobrovoľné odoslanie emailu na adresy uvedené na týchto stránkach bude znamenať následnú registráciu odosielateľa, ktorá bude nevyhnutná na odoslanie odpovedí na žiadosti, ako aj registráciu prípadných ďalších osobných údajov zadaných do hromadne odosielanej pošty.

 

Cookies

Používanie cookies relácie je vyhradené iba na optimalizáciu funkčnosti stránok, teda iba na zaručenie čo najlepšej navigácie v rámci webových stránok. Iné internetové adresy, na ktoré sa môžete dostať prostredníctvom „linkov“, môžu obsahovať systémy sledovania, ktoré však spadajú do pôsobnosti iného prevádzkovateľa.

 

Google Analytics

Tieto webové stránky využívajú služby externej analýzy, ktoré poskytuje Google Analytics, využívajúce technológiu Javascript, čo umožňuje webovým stránkam analyzovať spôsob používania stránok používateľmi. Informácie o používaní webových stránok zo strany používateľa (vrátane jeho IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch Google Analytics. Google Analytics tieto informácie použije na účely sledovania a hodnotenia používania webových stránok, vyplnenie správ o aktivitách na stránkach pre operátorov webových stránok a na poskytovanie iných služieb súvisiacich s aktivitami na stránkach a s používaním internetu. Google Analytics môže tieto informácie poskytnúť aj tretím osobám, pokiaľ je to predpísané zákonom alebo pokiaľ tretie údaje spracúvajú dané údaje na príkaz od Google Analytics. Google Analytics nepriradí vašu IP adresu k žiadnemu inému údaju vo vlastníctve Google Analytics. Používaním týchto webových stránok používateľ súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov zo strany Google Analytics vyššie uvedeným spôsobom na vyššie uvedené účely. Ak si chcete prečítať informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Google v súvislosti so službami Google Analytics, nájdete ich na webovej stránke http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Ak si chcete prečítať predpisy o ochrane osobných údajov Google, nájdete ich na webovej stránke “http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html”.

 

Dobrovoľné poskytnutie údajov Okrem informácií súvisiacich s údajmi o navigácii, môže používateľ dobrovoľne poskytnúť osobné údaje, pokiaľ sa to vyžaduje v príslušných častiach webových stránok. Pokiaľ takéto údaje neposkytnete, môže to znamenať, že požadované informácie alebo služby nebudú k dispozícii.

 

Spôsoby spracovania Osobné údaje budú spracované automatizovanými nástrojmi a iba počas doby nevyhnutne potrebnej na účely, pre ktoré boli zhromaždené. Konkrétne bezpečnostné opatrenia podľa článku 32 Nariadenia EÚ 2016/679 sa uplatňujú, aby sa predišlo strate údajov, ich neoprávnenému a nesprávnemu použitiu, ako aj použitiu neoprávnenými osobami.

 

Práva dotknutých osôb V súlade s článkami 15, 16, 17 a 18 Nariadenia EÚ 2016/679 subjekty, ktoré poskytujú svoje osobné údaje, majú právo kedykoľvek získať potvrdenie o ich existencii, poznať ich obsah a pôvod, overiť ich presnosť alebo požiadať o ich doplnenie, aktualizáciu alebo opravu, požiadať o ich vymazanie, anonymizáciu alebo zablokovanie údajov spracovaných pri porušení zákona, ako aj vzniesť námietky proti spracovaniu z legitímnych dôvodov.